TERMES I CONDICIONS ESTÀNDAR DE VENDA


  1. El client renuncia explícitament als seus propis termes i condicions estàndard, encara que aquests hagin estat redactats després d'aquests termes i condicions estàndard de venda. Per a ser vàlida, qualsevol excepció s'ha d'acordar expressament i prèviament per escrit.
  2. Les nostres factures es pagaran en un termini de 21 dies hàbils, tret que s'indiqui un altre termini de pagament a la factura o a la comanda. En cas d'impagament en la data de venciment, Espai Dearum es reserva el dret de sol·licitar un pagament d'interessos fixos per un import del 10% de l'import restant. L'Espai Dearum estarà autoritzat a suspendre qualsevol prestació de serveis sense previ avís en cas de demora en el pagament.
  3. Si un pagament encara resta pendent més de seixanta (60) dies després de la data de venciment del pagament, Espai Dearum es reserva el dret de recórrer als serveis d'una empresa de recuperació de deutes. Totes les despeses legals seran a càrrec del client.
  4. Alguns països apliquen retenció en origen sobre l'import de les factures, d'acord amb la seva legislació interna. Qualsevol retenció en origen serà abonada pel client a les autoritats fiscals. En cap cas l'Espai Dearum pot implicar-se en despeses relacionades amb la legislació d'un país. Per tant, l'import de la factura serà abonada d'Espai Dearum en la seva totalitat i no inclourà cap despesa ni descompte relatius a la legislació del país on es trobi el client.
  5. L'Espai Dearum es compromet a fer tot el possible per oferir uns serveis eficients a temps i d'acord amb els terminis acordats. Tanmateix, cap de les seves obligacions es pot considerar com una obligació d'assolir resultats. En cap cas, l'Espai Dearum no pot ser exigit pel client que comparegui com a tercer en el context de qualsevol reclamació de danys i perjudicis presentada contra el client per part d'un consumidor final.
  6. Per tal que sigui admissible, qualsevol reclamació s'ha de comunicar a l'Espai Dearum mitjançant una carta enviada per lliurament certificat al seu domicili social dins dels 8 dies següents a l'entrega de la mercaderia o la prestació dels serveis.
  7. Totes les nostres relacions contractuals es regiran exclusivament per la llei espanyola.